બંધ

  અમારો સંપર્ક કરો

  જીલ્લા અને સત્ર ન્યાયાલય – અમરેલી

  “ન્યાય મંદિર”
  બહુમાળીભવન સામે
  રાજમહેલ કમ્પાઉન્ડ
  અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
  ગુજરાત-ભારત
  કચેરી સંપર્ક: ૦૨૭૯૨ ૨૨૩૬૩૪
  ફેક્સ: ૦૨૭૯૨ ૨૨૫૫૧૮
  ઇ-મેઈલ: dcourt-amr[at]gujarat[dot]gov[dot]in

  લોકેશન:
  ગુગલ મેપ લોકેશન જોવા માટે ક્લિક કરો

  જીલ્લા અને તાલુકા કોર્ટ સંપર્ક
  ક્રમ જીલ્લા/તાલુકા કોર્ટ તથા શાખાનું નામ સંપર્ક
  વહીવટી શાખા +૯૧-૦૨૭૯૨-૨૨૩૬૩૪
  નાઝર શાખા +૯૧-૦૨૭૯૨-૨૨૦૫૯૩
  જ્યુડિશ્યલ શાખા +૯૧-૦૨૭૯૨-૨૨૨૪૧૬
  રેકર્ડ શાખા +૯૧-૦૨૭૯૨-૨૨૮૮૧૭
  કોમ્પ્યુટર શાખા +૯૧-૦૨૭૯૨-૨૨૯૫૬૬
  જીલ્લા કાનુની સેવા સત્તા મંડળ +૯૧-૦૨૭૯૨-૨૨૨૪૨૯
  જીલ્લા સરકારી વકીલ કચેરી, અમરેલી +૯૧-૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૦૧
  મુખ્ય વરિષ્ટ સિવિલ ન્યાયાલય, અમરેલી +૯૧-૦૨૭૯૨-૨૨૫૫૫૪
  મુખ્ય ફોજદારી ન્યાયાલય, અમરેલી +૯૧-૦૨૭૯૨-૨૨૨૨૮૮
  ૧૦ અધીક જીલ્લા અને સત્ર ન્યાયાલય, ધારી +૯૧-૦૨૭૯૧-૨૨૫૧૯૮
  ૧૧ અધીક જીલ્લા અને સત્ર ન્યાયાલય, રાજુલા +૯૧-૦૨૭૯૪-૨૨૦૦૨૯
  ૧૨ દિવાની ન્યાયાલય, રાજુલા +૯૧-૦૨૭૯૪-૨૨૦૦૩૦
  ૧૩ દિવાની ન્યાયાલય, ધારી +૯૧-૦૨૭૯૭-૨૨૫૦૩૧
  ૧૪ દિવાની ન્યાયાલય, સાવરકુંડલા +૯૧-૦૨૮૪૫-૨૨૪૭૬૧
  ૧૫ દિવાની ન્યાયાલય, બાબરા +૯૧-૦૨૭૯૧-૨૩૩૧૮૯
  ૧૬ દિવાની ન્યાયાલય, બગસરા +૯૧-૦૨૭૯૬-૨૨૨૩૪૦
  ૧૭ દિવાની ન્યાયાલય, લીલીયા +૯૧-૦૨૭૯૩-૨૩૭૦૪૧
  ૧૮ દિવાની ન્યાયાલય, ખાંભા +૯૧-૦૨૭૯૭-૨૬૦૧૧૯
  ૧૯ દિવાની ન્યાયાલય, લાઠી +૯૧-૦૨૭૯૩-૨૫૦૬૫૭
  ૨૦ દિવાની ન્યાયાલય, જાફરાબાદ +૯૧-૦૨૭૯૪-૨૪૫૦૦૭
  ૨૧ દિવાની ન્યાયાલય, વડીયા +૯૧-૦૨૭૯૬-૨૭૩૨૫૩
  ૨૨ ફેમિલી ન્યાયાલય, અમરેલી +૯૧-૦૨૭૯૨-૨૩૦૬૨૪
  ૨૩ શ્રમ ન્યાયાલય, અમરેલી +૯૧-૦૨૭૯૨-૨૨૬૦૧૭