બંધ

  ન્યાયધિશોની યાદી

  જિલ્લા ન્યાયાલય, અમરેલી
  નામ હોદ્દો
  શ્રી એમ. જે. પરાશરમુખ્ય જીલ્લા અને સત્ર ન્યાયધીશ, અમરેલી
  શ્રી વાય. એ. ભાવસારચોથા અધિક જીલ્લા અને સત્ર ન્યાયધીશ, અમરેલી
  શ્રી ડી. એસ. શ્રીવાસ્તવપાંચમા અધિક જીલ્લા અને સત્ર ન્યાયધીશ, અમરેલી
  ફેમિલી કોર્ટ, અમરેલી
  નામ હોદ્દો
  શ્રી એ. ડી. ઓઝામુખ્ય ન્યાયધીશ, ફેમિલી કોર્ટ, અમરેલી
  અધિક જિલ્લા ન્યાયાલય, રાજુલા
  નામ હોદ્દો
  કુ. એમ. એસ. સોનીઅધિક જીલ્લા અને સત્ર ન્યાયધીશ, રાજુલા
  અધિક જિલ્લા ન્યાયાલય, સાવરકુંડલા
  નામ હોદ્દો
  શ્રીમતી ટી. કે. રાણાબીજા અધિક જીલ્લા અને સત્ર ન્યાયધીશ, સાવરકુંડલા
  અધિક જિલ્લા ન્યાયાલય, ધારી
  નામ હોદ્દો
  શ્રી એમ. એન. શેખત્રીજા અધિક જીલ્લા અને સત્ર ન્યાયધીશ, ધારી
  દીવાની ન્યાયાલય, અમરેલી
  નામ હોદ્દો
  શ્રી એમ. જે. સૈયદમુખ્ય વરિષ્ટ દીવાની ન્યાયધીશ અને અધીક ફોજદારી ન્યાયધીશ, અમરેલી
  શ્રી એન. જે. નાયીમુખ્ય ફોજદારી ન્યાયધીશ અને અધીક વરિષ્ટ દીવાની ન્યાયધીશ, અમરેલી
  શ્રી ડી. પી. ઓઝાબીજા અધીક વરિષ્ટ દીવાની ન્યાયધીશ અને અધીક ફોજદારી ન્યાયધીશ, અમરેલી
  શ્રી કે. એમ. વ્યાસત્રીજા અધીક વરિષ્ટ દીવાની ન્યાયધીશ અને અધીક ફોજદારી ન્યાયધીશ, અમરેલી
  શ્રી એલ. આઈ. વધવાઅધીક દીવાની ન્યાયધીશ અને જે.એમ.એફ.સી., અમરેલી
  શ્રી એસ. એમ. પટેલબીજા અધીક દીવાની ન્યાયધીશ અને જે.એમ.એફ.સી., અમરેલી
  શ્રી કે. બી. પરમારત્રીજા અધીક દીવાની ન્યાયધીશ અને જે.એમ.એફ.સી., અમરેલી
  જીલ્લા કાનુની સેવા સત્તા મંડળ, અમરેલી
  નામ હોદ્દો
  શ્રી આર. વાય. ત્રિવેદીફુલ ટાઇમ સેક્રેટરી, ડી.એલ.એસ.એ., અમરેલી
  દીવાની ન્યાયાલય, રાજુલા
  નામ હોદ્દો
  શ્રી એસ. આર. સિંઘમુખ્ય વરિષ્ટ દીવાની ન્યાયધીશ અને અધીક ફોજદારી ન્યાયધીશ, રાજુલા
  શ્રી એ. એચ. ત્રિવેદીઅધીક વરિષ્ટ દીવાની ન્યાયધીશ અને અધીક ફોજદારી ન્યાયધીશ, રાજુલા
  દીવાની ન્યાયાલય, સાવરકુંડલા
  નામ હોદ્દો
  શ્રી ડી. જે. પરમારમુખ્ય વરિષ્ટ દીવાની ન્યાયધીશ અને અધીક ફોજદારી ન્યાયધીશ, સાવરકુંડલા
  દીવાની ન્યાયાલય, ધારી
  નામ હોદ્દો
  કુ. આર. એલ. જાડેજામુખ્ય વરિષ્ટ દીવાની ન્યાયધીશ અને અધીક ફોજદારી ન્યાયધીશ, ધારી
  શ્રી એ. એન. પરમારઅધીક વરિષ્ટ દીવાની ન્યાયધીશ અને અધીક ફોજદારી ન્યાયધીશ., ધારી
  દીવાની ન્યાયાલય, ખાંભા
  નામ હોદ્દો
  શ્રી એમ. એ. મલેકમુખ્ય દીવાની ન્યાયધીશ અને જે.એમ.એફ.સી., ખાંભા
  દીવાની ન્યાયાલય, જાફરાબાદ
  નામ હોદ્દો
  શ્રી અભિષેક સાહુમુખ્ય દીવાની ન્યાયધીશ અને જે.એમ.એફ.સી., જાફરાબાદ
  દીવાની ન્યાયાલય, બગસરા
  નામ હોદ્દો
  શ્રી એસ. આર. ચૌધરીમુખ્ય દીવાની ન્યાયધીશ અને જે.એમ.એફ.સી., બગસરા
  દીવાની ન્યાયાલય, બાબરા
  નામ હોદ્દો
  શ્રી એસ. સી. વાઘેલામુખ્ય દીવાની ન્યાયધીશ અને જે.એમ.એફ.સી., બાબરા
  દીવાની ન્યાયાલય, લાઠી
  નામ હોદ્દો
  શ્રી ડી. જે. દોશીમુખ્ય દીવાની ન્યાયધીશ અને જે.એમ.એફ.સી., લાઠી
  દીવાની ન્યાયાલય, લીલીયા
  નામ હોદ્દો
  શ્રી એમ. એમ. ગાંધીમુખ્ય દીવાની ન્યાયધીશ અને જે.એમ.એફ.સી., લીલીયા
  દીવાની ન્યાયાલય, વડીયા
  નામ હોદ્દો
  શ્રી આર. આર. પરમારમુખ્ય દીવાની ન્યાયધીશ અને જે.એમ.એફ.સી., વડિયા
  શ્રમ ન્યાયાલય, અમરેલી
  નામ હોદ્દો
  શ્રી જે. જે. આહુજાન્યાયધીશ, શ્રમ અદાલત, અમરેલી