બંધ

  બધુ દસ્તાવેજો

  કેટેગરી મુજબ દસ્તાવેજ ફિલ્ટર કરો
  બધા દસ્તાવેજો
  શીર્ષક જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
  રજા માટે નું જાહેરનામું ૨૦૨૩
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(669 KB)
  ફરજ પરના ન્યાયધિશ
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(48 KB)
  માનનીય સર્વોચ્ચ અદાલતની રિટ પિટિશન (સિવિલ) નં.534/2020 મુજબ ઓફિસ ઓર્ડર
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(1 MB)
  વીમા કંપનઓના નોડલ અધિકારીઓના ઇમેઇલ આઇડી
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(1 MB)
  મોટર એક્સિડન્ટ ક્લેઇમ ટ્રિબ્યુનલને લગતો પરિપત્ર
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(2 MB)
  જિલ્લા અદાલત અમરેલીની રોજની કામગીરીની વહેચણીનું નોટિફિકેશન
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(451 KB)
  આરટીઆઇ સત્તા નોટિફિકેશન
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(2 MB)
  આંતરિક ફરિયાદ સમિતિ
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(346 KB)
  કોમ્પ્યુટર કમિટી
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(275 KB)
  પોલીસ સ્ટેશન
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(22 KB)