બંધ

  ભૂતપૂર્વ ન્યાયધિશો

  નામ સમયગાળો
  શ્રી આર. ટી. વચ્છાણી23/05/2022 to 21/05/2023
  શ્રી પી. એસ. બ્રહ્મભટ્ટ13/05/2019 to 22/05/2022
  શ્રી જે. આર. શાહ01/01/2017 to 12/05/2019
  શ્રી વી. સી. બારોટ02/05/2014 to 31/12/2016