બંધ

    ઇતિહાસ

    16મી જાન્યુઆરી, 2000 પહેલા ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ રાજમહેલ અમરેલીમાં  કાર્યરત હતી. 16મી જાન્યુઆરી, 2000ને રવિવારના રોજ ગુજરાત હાઈકોર્ટના કાર્યકારી મુખ્ય ન્યાયાધીશ માનનીય શ્રી ચુનીલાલ કરસનદાસ ઠક્કર દ્વારા નવી બનાવેલી ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ અમરેલી બિલ્ડિંગનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું.  માનનીય શ્રી હેમંત ચપાટવાલા, કાયદા મંત્રી અને માનનીય શ્રી બેચરભાઈ ભાદાણી, કૃષિ મંત્રી દ્વારા કાર્યક્રમની શોભા વધારવામાં આવી હતી.  મહેમાન તરીકે માનનીય શ્રી આર.પી. ધોળકિયા, ન્યાયાધીશ, ગુજરાત હાઈકોર્ટ અને માનનીય શ્રી એચ.કે. રાઠોડ, ન્યાયાધીશ, ગુજરાત હાઈકોર્ટ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.