બંધ

  જાહેરનામું

  કેટેગરી મુજબ દસ્તાવેજ ફિલ્ટર કરો
  જાહેરનામું
  શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
  આંતરિક ફરિયાદ સમિતિ
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(346 KB)
  આરટીઆઇ સત્તા નોટિફિકેશન
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(2 MB)
  જિલ્લા અદાલત અમરેલીની રોજની કામગીરીની વહેચણીનું નોટિફિકેશન
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(451 KB)
  મોટર એક્સિડન્ટ ક્લેઇમ ટ્રિબ્યુનલને લગતો પરિપત્ર
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(2 MB)
  વીમા કંપનઓના નોડલ અધિકારીઓના ઇમેઇલ આઇડી
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(1 MB)
  માનનીય સર્વોચ્ચ અદાલતની રિટ પિટિશન (સિવિલ) નં.534/2020 મુજબ ઓફિસ ઓર્ડર
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(1 MB)
  રજા માટે નું જાહેરનામું ૨૦૨૩
  ઉપલ્બધ સંસકરણ : જુઓ(669 KB)